O projekcie

Projekt „Lepsze jutro – 2 edycja” realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 01.04.2020r. - 31.03.2021r.

Celem szczegółowym projektu jest:
Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 75 osób (w tym 43 kobiety) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywności społecznej, w tym min. 70% osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z POPZ, z obszarów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi – ubóstwo z powiatów: tarnowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, brzeskiego, proszowickiego, gorlickiego, nowosądeckiego, m. Nowy Sącz, limanowskiego.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie projektu z UE: 835 716,51 PLN
Wartość projektu: 983 195,90 PLN
www.mapadotacji.gov.pl

 

Script logo