Rekrutacja

Będzie otwarta, odbędzie się z poszanowaniem równości szans w trybie cyklicznym w okresie IV-IX 2020. Planowane są 3 rundy; w pierwszej: 15 osób, w drugiej 30 osób, w trzeciej również 30 osób  w Biurze Projektu w Tarnowie w godzinach 8:00-16:00 w poniedziałek, środa i piątek oraz w godzinach 9:00-17:00 we wtorek oraz czwartek.


1. Formą zgłoszenia będą:

Dokumenty aplikacyjne tj:
- regulamin uczestnictwa,
- formularz zgłoszeniowy,
- oświadczenie o byciu osobą niepracującą
- w przypadku osób zarejestrowanych w PUP/MUP – zaświadczenie z PUP/MUP o statusie osoby bezrobotnej
- oświadczenie o bezrobociu dla osób niezarejestrowanych
- oświadczenie o byciu osobą bierną zawodowo
- w przypadku osób z niepełnosprawnościami xero orzeczenia o niepełnosprawności  (w rozumieniu  ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub xero orzeczenia lub innego dokumentu o którym mowa w ustawie z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego) ,
- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, drogą pocztową  na adres: Consultor Sp. z o.o., ul. Mościckiego 12, 33-100 Tarnów przez cały okres rekrutacji. Wnioskodawca będzie na bieżąco weryfikował poprawność dokumentów oraz kwalifikowalność kandydatów.

W przypadku niespełnienia któregoś z poniższych kryteriów dokumenty zostają odrzucone:
Miejsce zamieszkania w/w powiaty w województwie małopolskim, status osoby wykluczonej społecznie(w tym dotknięta ubóstwem), lub osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, status osoby niepracującej

I etap rekrutacji:
Zgodnie z zapisami projektu w pierwszej kolejności do projektu będą skierowane osoby spełniające odpowiednie kryteria dostępu tj. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek:

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 20 pkt
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 20 pkt
- osoby lub rodziny korzystające z POPŻ – 15 pkt
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych – 10 pkt
- osoby z niepełnosprawnościami długotrwale bezrobotne – 15 pkt
- Kobiety – 15 pkt
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek – 5 pkt

 

2.    II etapu rekrutacji
•    Po wstępnym zakwalifikowaniu do projektu 85 osób (decydują pkt. zebrane na etapie oceny formalnej, w przypadku równoległej punktacji dopiero termin wpłynięcia dokumentu) I runda min. 15 os., II runda min. 30 os., III runda min. 30 os zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa z podziałem na płeć. Lista rezerwowa nie będzie utworzona w przypadku, gdy nie zostanie zebrana wystarczająca liczba osób do jej utworzenia.
•    Na podstawie sumy punktów zostanie stworzona lista Uczestników projektu (75 osób) uwzględniająca podział na płeć.
•    Jeżeli liczba osób bez niepełnosprawności będzie zbliżała się do maksymalnej wartości, istnieje możliwość wykluczenia z procesu rekrutacji osób pełnosprawnych (dotyczy to również osób nie mieszkających na terenach podlegających rewitalizacji)
O wynikach rekrutacji potencjalny UP zostanie poinformowany o wynikach rekrutacji drogą pocztową (mailowo lub tradycyjną pocztą). W przypadku rezygnacji Uczestnika z Projektu, do projektu będzie mieć możliwość przystąpić pierwsza osoba z list rezerwowych.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych do pobrania

 

Script logo