Uczestnicy

Grupa docelowa - 75os(43K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywności społecznej, w tym min. 70% osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z POPZ, z obszarów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi – ubóstwo z powiatów: tarnowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, brzeskiego, proszowickiego, gorlickiego, nowosądeckiego, m. Nowy Sącz, limanowskiego.
W tym:
- 38 osoby  BIERNE ZAWODOWO,
- 38 osoby BEZROBOTNE
- 8 osób długotrwale BEZROBOTNYCH    
- 4 osoby korzystające z POPŻ*
- 8 osób mieszkających na obszarze wsparcia na obszarach zdegradowanych


POPŻ - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około  83 mln EUR.  

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Script logo